Zoroastrian Daily Prayers

Zoroastrian Prayers

Ashem Vohū speaker
Prayer Meaning

Ashem Vohū Vahishtem astī
Ushtā astī, Ushtā ahmāi,
Hyat ashāi Vahishtāi ashem.

Righteousness is the best good (and it) is happiness.
Happiness (is) to him who (is)
righteous for the sake of the best righteousness.

Ahunavar (Yathā Ahū Vairyō) speaker
Prayer Meaning

Yathā Ahū Vairyō
athā ratush ashāt chīt hachā,
Vanghēush dazdā mananghō
shyaothananãm anghēush Mazdāi,
Khshathremchā Ahurāi ā
yim dregubyō dadat vāstārem.

Just as a King acts according to his will, so does the
Dasturān Dastur by means of righteousness get. (acts according
to his own will). The gift of Vohu-manah (i.e. Good mind) is for
those working for Hormazd of this world; he who constitutes himself
to the protector (or the nourisher) of the poor (accepts) the sovereign
rule (of the entire world) (as it were) of Hormazd.

Nirang-i-Gomez mālidan
Prayer Meaning

Shekasteh Shekasteh Sheytān,
Ahriman gajasteh kār o kerdār,
na rasad gajasteh kār o kerdār;
Si-o-sē Ameshāspand dādār Hormazd pirozgar pāk,
ashaone Ashem Vohū 1.
(To be recited thrice).

(May) the Satan (be) defeated and destroyed! (may) the works
and workers of Ahriman the accursed (be) destroyed! may not works
and workers of (that) accursed (Ahriman) reach (me)!
Thirty-three Holy Immortals (Ameshaspands) and the Creator Hormazd
are victorious and holy.

Note: After having recited this Nirang three times one should recite Srosh Bāz, and whilst reciting five Ahunavar one should apply nirang or bull’s urine at every Ahunavar to the right and left hand, to the face, to the right and left leg respectively. One should perform then Pādyāb-Kusti after completing the Srosh Bāz.

Kem-nā Mazda  speaker
Prayer Meaning

Kem-nā Mazdā mavaitē pāyūm dadāt,
hyat mā dregvāo didareshatā aēnanghē,
anyem thwahmāt āthraschā mananghaschā,
yayāo shyaothnāish ashem thraoshtā Ahurā,
tām mōi dāstvām daēnayāi frāvaochā.

Kē verethrem-jā thwā pōi senghā yōi hentī
chithrā mōi dām ahūmbish ratūm chizhdī,
at hōi vohū seraoshō jantū mananghā,
Mazdā ahmāi yahmāi vashī kahmāichīt.

Pāta-nō tbishyantat pairi Mazdāoscha Ārmatishcha
spentascha, nase daēvō drukhsh, nase daēvō-chithre,
nase daēvō-frakarshte, nase daēvō-fradāite, apa drukhsh nase,
apa drukhsh dvāra, apa drukhsh vīnase, apākhedhre apa-nasyehe,
mā merenchainīsh gaēthāo astvaitīsh ashahe.
Nemaschā yā Ārmaitish izhāchā.
Ashem Vohū - 1.

When any wicked man glares at me for taking revenge
(or for injuring me), what man, O Mazdā, shall grant
protection unto me and unto my followers? (who other than
Thee shall grant protection) to the Fire and the Mind
(i.e. household happiness and the peace of mind)? Through
the action of which two, O Hormazd! righteousness increases.
Do Thou declare that knowledge of the religion to me (O Hormazd!).

Who (shall be) the smiter of the foe by the help of Thy (Avestan)
words which (by reciting at the time of calamity) are protecting?
Do Thou reveal clearly unto me a wise leader for both the worlds
(O Hormazd). Let Sraosha (Yazata) approach with Good Mind
(or through Vohu Manah) to any one whom Thou doest love.

O Hormazd and Spenta Ārmaiti! protect us from the envious ones.
(from here) Perish thou, O devilish Druj, perish thou, O devil’s
spawn; perish thou, O (evil) sown by the daevas, perish thou,
O follower of devil’s law; perish O Druj, disappear utterly,
vanish and entirely perish, in the North, O Druj. (so that)
corporeal settlements of righteousness (may) not (be) fit to be
destroyed. Homage (be) unto right thought and prosperity!

Hormazd Khoday  speaker
Prayer Meaning

Hormazd Khodāy ahereman awādashān dūr avāz-dāshtār; zad shekasteh bād, ahereman, devān darujān, jādūān darvandān kīkān karafān sāstārān, gunehgārān āshmoghān darvandān dushmanān frīyān zad shekasteh bād. Dushpādashāhān awādashān bād; dushmanān satoh bād; dushmanān awadashan bād.

Hormazd Khodāy az hamā gunāh patet pashemānum, az harvastīn dushmata duzukhta duzvarshta, mem pa getī manid, oim goft oim kard, oim jast, oim būn būd ested, az ān gunāh manashnī gavashnī kunashnī, tanī ravānī, geti mīnoānī, okhe rawākhsh pashemān, pa sē gavashnī pa patet hom.

Khshnaothra ahurahe mazdāo; tarōidīte anghrahe mainyēush. Haithyā varshtām hyat vasnā ferashōtemem; staomi Ashem.

Ashem Vohū - 1. Yathā Ahū Vairyō - 2. Ashem Vohū - 1.

Dādār Hormazd (is) the Lord (of the entire Universe) (and) keeps the swith holder and keeper at a distance5 of the wicked and powerless Ahriman, May (that Ahriman) be smitten6 and defeated! May (all these) Ahriman, daevas, drujas, sorcerers, wicked ones, Kiks, Karaps, tyrants, sinners, āshmoghs, impious ones, enemies, witches be smitten and defeated! May the wicked rulers cease to exist! May the enemies be confounded! May the enemies be non-existent and perish.

O Lord Hormazd! I am in renunciation of, and desist from, all sins: wicked thoughts which in (this) world I have thought, wicked words which I have spoken, wicked deeds which I have committed, (and) which have occurred through me and which have originated by me - (all these sins mentioned above) relating to thought, relating to word, and relating to deed, pertaining to (my own) body, pertaining to (my own) soul, pertaining to this world, pertaining to the world beyond56 from all these sins, O Hormazd! I am in renunciation and keep myself away, (and) with the three words (Manashni, Gavashni, Kunashni) I repent.

(May there be) propitiation of Ahura Mazda! (May there be) contempt of Angra Mainyu the Evil Spirit! Whatever is the wish of the doers of righteous deeds is superior (to all other wishes). I praise righteousness.

Jasa me avanghe Mazda  speaker
Prayer Meaning

Jasa me avanghe Mazda (3)

Mazdayasnō ahmi mazdayasnō Zarathushtrish fravarāne astūtaschā fravaretaschā. Āstuye humatem manō, āstuye hūkhtem vachō, astuye hvarshtem shyaothnem.

Āstuye daēnām vanghuhīm māzdayasnīm fraspāyaokhedhrām, nidhāsnaithishem, Khavaētvadathām ashaonīm, yā hāitināmchā, būshyeintināmchā mazishtācha, vahishtāchā, sraēshtāchā, yā āhūirish zarathushtrish.

Ahurāi Mazdāi vīspā vohu chinahmi. Aeshā asti daēnayāo māzdayasnōish āstūistish.

Ashem Vohū - 1.

O Creator Hormazd!

do Thou come to my help. I am a Mazdā-worshipper; I profess myself (to be) a Mazdā-worshipping7 follower of Zarathushtra, a devotee and an ardent-believer (in this Mazdā-worshipping Faith). I praise the true-conceived thought, I praise the truespoken word, I praise the well-done deed.

I praise the excellent religion of Mazda-worship, (which is) quarrel-removing, weapon-lowering, self-dedicating (and) holy, which of those that are and of those shall be (hereafter) (is) the greatest, and the best and the most excellent, which is the religion of Ahura revealed-by-Zarathushtra.

I acknowledge all good (things) (which are) from Hormazd. Such is the praise of the religion of Mazda-worship.

Srosh Bāz  speaker
Prayer Meaning

Khshnaothra Ahurahe Mazdāo

Ashem Voh - 1.

Pa nāme yazdān Hormazd Khodāe awazūnī, gorje khoreh awazāyād, Sarosh ashō, tagi, tan-farmān, shekaftzin, zinawazār, sālāre dāmāne Ahura Mazda be-rasād.

Az hamā gunāh patet pashemānum; az harvastin dushmata duzhukhta duzhuvarshta, mem pa geti manid oem goft, oem kard, oem jast oem būn būd ested, az ān gunāh manashni gavashni kunashni, tani ravāni geti minoāni, okhe avākhsh pashemān pa sē gavashnī pa patet hom.

Yathā Ahū Vairyō - 5, Ashem Vohū - 3.

Fravarāne Mazdayasnō Zarathushtrish vīdaēvō Ahuratkaeshō

(gah according to the period of the day) Frasastayaēcha.

Sraoshahe ashyehe, takhmahe, tanu mānthrahe, darshi-draosh, āhūiryehe, kshnaothra yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayāecha, Yathā Ahū Vairyō zaotā frā-me mrūte, athā ratush ashāt chīt hachā frā ashava vīdhvāo mraotū.

Sraoshem, Ashīm, huraodhem, verethrājanem frādat-gaēthem ashavanem ashahe ratūm yazamaide.

Ahunem vairīm tanūm pāiti, Ahunem vairīm tanūm paiti, Ahunem vairīm tanūm pāiti.

Yathā Ahū Vairyō - 1.

Kēm na Mazdā (to be recited in full)

Yathā Ahū Vairyō - 2;

yasnemacha vahmemcha aojascha zavarecha āfrīnāmi, sraoshahe, ashyehe, takhmahe, tanu-mānthrahe, darshi-draosh, ahūiryehe.

Ashem Vohū - 1.

AHMĀI RAĒSHCHA (to be recited in full)

HAZANGHREM (to be recited in full)

JASA ME AVANGHE MAZDA (to be recited in full)

KERFEH MOZD (to be recited in full)

(May there be) propitiation1 of (the Creator) Ahura Mazda!

(I begin to recite this) with (the help of) the name of (the Creator) Hormazd, the Lord and the Lord (of the whole world) and munificent.

May the splendour and glory (of the Creator Hormazd) increase! May Srosh (yazad) the holy, strong, word-incarnate (i.e. whose body even is the Holy Spell), possessed of efficacious weapons (in order to smite the daevas and wicked men), possessed of victorious weapon (and) the chief of the creatures of Hormazd come (to my help)! I renunciate, and desist from all sins; all wicked thoughts which in this world I have thought, wicked words which I have spoken, wicked deeds which I have committed (and) which have been caused through me (and ) which have been originated by me (all these sins mentioned above) relating to thought, relating to word and relating to deed, pertaining to (my own) body, pertaining to (my own) soul, pertaining to this world, pertaining to the world beyond, all these sins, O Hormazd! I discard and keep myself away (and) with the three words (i.e. good thought, good word and good deed) I repent.

I profess myself to be a worshipper of Hormazd, follower in accordance with the religion revealed by (the prophet) Zarathushtra, abstainer from (the path of) aidaevas and act according to the Law of Ahura Mazda (Gāh according to the period of the day) for the worship, veneration, propitiation and glorification, with propitiatory formula (Khshnumān) of Srosh the holy, powerful, word-incarnate, of infuriate weapon (for smiting the daevas) and according to the law of Ahura let the Zaotar (officiating priest) recite to me the (the excellences of the sacred verses of) Yathā Ahū Vairyō for propitiation (of the Creator Hormazd) (in so and so Gāh) for the worship of Srosh yazad the holy, the powerful, wordincarnate (for smiting the daevas), mighty-speared (and) acting according to the Law of Ahura Mazda, for (his) praise, for (his) propitiation (and) for (his) glorification. Let (Rāspi the assistant priest who is) righteous and learned ajrecite (the excellences of such verses) “athā ratush ashāt-chit hacha.” We praise Sraosha the Holy, the beautiful, the victorious, bringingprosperity-to the-world, the Righteous one, the Lord of Righteousness.

Ahunavar protects the body.

I praise and worship, according lo the law of Ahura Mazda the glory, dexterity and strength of Srosh yazata, the holy, strong, the word-incarnate, possessed of powerful weapon (in order to smite the daevas).

Hāvan Gāh (Short)  speaker
Prayer When To Pray

Hāvanēe ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.
Sāvanghēe Vīsyāicha ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

Starts 36 minutes prior to sun-rise (known as Havan-ni-Meher) that last till 12 noon.

Rapithwan Gāh (Short)  speaker
Prayer When To Pray

Rapithwināi ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha, vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.
Frādat-fshave zantumāicha ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

Starts at 12:33 PM to 3 PM.
Second Havan that starts from Mah Ava Roz Hormuzd starts from 12 noon to 3 PM.

Uzirin Gāh (Short)  speaker
Prayer When To Pray

Uzyerināi ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha, vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.
Frādat-vīrāi dakhyumāicha ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

Starts at 3:33 to sun-set.
If you cannot complete prayers before sun-set, complete it within 36 minutes after sunset.
Please don't be persistant in following this rule. Uziren-ni-Meher (sublime blessings of Uziren through sun-rays) remains on earth for the first 36 minutes after sunset.

Aiwisruthrem Gāh (Short)  speaker
Prayer When To Pray

Aiwisrūthremai aibigayāi ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha, vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.
Frādat-vispām hujyāitee zarathushtrotemāicha
ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

Starts 72 minutes after sunset (36 minutes of Uzirem Meher & 36 minutes of Aewishuthrem Geh) till 12 midnight.
Second 36 minutes of Aewishuthrem Geh is called 'Gaashak' (time for Darkness) when no one should recite any prayers because the Staotic effect of our prayer gets nullified.
If you have attend the nature's call then just do Kusti only for Aewishuthrem Geh. This rule does not apply to the authorized Mobeds, means they can recite prayers during that second 36 minutes of Aewishuthrem Geh. Example: Sarosh-nu- Patru for the deceased person.

Ushahen Gāh (Short)  speaker
Prayer When To Pray

Ushahināi ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha, vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.
Berejyai nmanyāicha ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

From midnight local time 12:33 to 36 minutes before sunrise.
From midnight local time 12:33 to 36 minutes before sunrise.
Again this rule does not apply to the authorized Mobeds & Yaozdathregars).
Recite only Kusti prayers during 'Gaashak' time for Aewishuthrem and Ushen Geh. During Gaashak time for Ushen Geh, rays of Khurshed are not fairly reached on earth when nature is filled with bad atmosphere full of 'Asare-Taariki', which is also knoiwn as Gaashak or 'Tirae-Gohar'. This is the time when the power of black- magic, evil, destructive elements is at its maximum.
Recite prayers only after 1:40 AM for Ushen Geh.

Ahmāi Raēshcha  speaker
Prayer Meaning

Ahmāi raēshcha khvarenascha, ahmāi tanvō dravatātem,
ahmāi tanvō vazdvare, ahmāi tanvō verethrem,
ahmāi ishtīm pourush-khvāthrām, ahmāi āsnāmchit frazantīm,
ahmāi dareghām dareghō-jītīm, ahmāi vahistem-ahūm
ashaonām raochanghem vīspō-khvāthrem.
Atha jamyāt, yatha āfrināmī.

Ashem Vohū - 1.

(Do thou) (O Holy Srosh yazad) (grant) lustre and glory unto him (i.e. unto the person) who worships thee (the Holy Srosh yazad) with the best “zaothras”, with excellent “zaothras” and with the “zaothras” strained - prepared carefully by good people: (do thou grant) unto him the soundness of the body, happiness, victoriousness, wealth with fullness of welfare, and progeny of innate wisdom. (Do thou grant) unto him a long life (and) heaven of the righteous bright (and) comfortable.
May it be so as I pray (i.e. may my blessings be fulfilled!)

Hazanghrem  speaker
Prayer Meaning

Hazanghrem baēshazanām, bāevare baēshazanām;
Hazanghrem baēshazanām, baēvare baēshazanām,
Hazanghrem baēshazanām, baēvare baēshazanām.

Ashem Vohū - 1.

(May there be) a thousand of health, ten thousands of health! May there be health a thousand times.

Jasa Me Avanghe Mazda  speaker
Prayer Meaning

Jasa me avanghe mazda, jasa me avanghe mazda, jasa me avanghe mazda,
Amahe hutāshtahe huraodhahe verethraghnahe, ahuradhātahe,
vanaintyāoscha uparatātō rāmanō khvāstrahe, vayaosh.
uparō-kairyehe taradhātō anyāish dāmān, aētat te vayō yat te asti
spentō-mainyaom thwāshahe khvadhātahe, zrvānahe akaranahe, zrvānahe dareghō-khvadhātahe.

Ashem Vohū - 1.

O Hormazd! Come unto my help. Of the well-shapen (and) beautiful Ama (yazata of strength), of Behram yazad created by Ahura, of Vanainti Uparatāt (i.e. the yazata presiding over victorious ascendency), of Mino Rām, giver of taste of food, of Vāy yazad working on-high, (who is) created superior to other creations - (may the help of all of them reach me through you, O Hormazd. O Vay yazad! (get me the help) of thy (wind) which is pertaining to the Beneficent Spirit. Of the sky taking course according to the Law of nature, of the Endless Time, of the Time Ordained for a long period (may the help of these all reach me, O! Hormazd).

Kerfeh Mozd  speaker
Prayer Meaning

Kerfeh mozd gunāh guzāreshnerā kunam,
ashahī ravān dushāramrā ham kerfeh hamā vehāne
haft-keshvar zamīn, zamīnpahanā, rud-drāna, khorshid-bālā,
bundehād be-rasād; asho bed der-zī,
Atha Jamyāt yatha āfrīnāmi.

Ashem Vohū - 1.

For the expiation of sins I obtain the reward of meritorious deeds, and for the sake of the love of the soul, may complete righteousness reach all the doers of good deeds and all the faithful (residing) on the seven regions of the earth, - as wide as the earth, as long as the river and as high as the Sun as!
May there be long life of the righteous (man).
May it be so as I pray (i.e. may my greetings be fulfilled!).

Doā Tandarosti (In Pazend)  speaker
Prayer Meaning

Ba nāme yazade bakhshāyandehe bakhshāyashgare meherbān.

Yathā Ahū Vairyō - 2

Tan-dorostī dēr-zīvashnī āvāyad; khoreh anghad ashahīdar;
yazdāne mīnōān, yazdāne getīān, haft Ameshāspandān
myazda roshan hame berasad. In doāyā bād, in khoāhā bād;
hame andar kasārā Zarathushtī dīn shād bād; aedūn bād.
Yā bārī khodā! Khodāvande ālamrā, hame anjumanrā

(here take the name of a person in whose behest the tandarosti is recited).

Bā farzandān, hazār sāl dēr bedār, shād bedār, tan-dorost bedār; aedūn bedār.
Bar sare arzānīā, sālhāe besyār va karanhāe bīshumār bākī va pāyandeh dār;
hazārān hazār āfrīn bād, sāl-khozasteh bād, roz farrokh bād, māh mubārak bād.
Chand sāl, chand roz, chand mah, besyār sāl arzānīdār,
yazashne va nīāeshne va rādī va zōr barashne.
Ashahīdar avare hamā kāro kerfehā; tandorosti bād, neki bād,
khūb bād; aedūn bād, aedūntaraz bād, pa yazdān va Ameshāspandān kāme bād.

Ashem Vohū - 1.

In order to live for a long time, health of the body is necessary. May the glory remain permanent in association with righteousness! May all these heavenly yazatas (and) the yazatas of this world (and) the seven Ameshāspand come to this excellent votive offering! May this benediction (of mine) be (approved)! May this wish (of mine) be fulfilled! May the Religion of Zarathushtra be pleased (liked or chosen) amongst all men! May it be so!

O God! The Creator! May you keep forever, cheerful, healthy the Lord of this world, all the assemblies (so and so) together with (his) descendants; may you keep (them) thus. Over the chieftainship of the good (or worthy) men may you keep permanent and Lord for many years and for boundless period. May there be a thousand blessings! May the year be auspicious! May the day be fortunate (And) may the month be auspicious! May you keep us worthy (in performing) the worship and invocation and charity and in offering libations for several years, several days, and several months; for many years! May you keep righteousness over all actions and meritorious deeds! May there be health and goodness (unto thee)! May there be excellence (unto thee)! May it be so! May it be more so! May (thy) wish be in accordance with (the wish of) the yazatas and the Ameshāspand!

Dīn-No Kalamo, The Zoroastrian Creed  speaker
Prayer Meaning

Ba nāme yazade bakhshāyandehe bakhshāyashgare meherbān.
Razishtayāo chistayāo Mazdadhātayāo ashaonyāo daenayāo vanghuyāo Māzdayasnoish.
Dīn beh rāst va dorost, ke khodāe bar khalk ferastādeh
in hast kē Zartosht āvordeh hast; dīn dīne Zartosht,
dīne Ahura Mazda dādeh Zartosht ashaone

Ashem Vohū - 1.

(This Zoroastrian Creed should be recited thrice).

(May there be propitiation) of the just and holy knowledge created by Ahura Mazda (i.e. of Religious Education) and of the good Mazda worshipping Religion!
This is (the Religion) - the good, the just and the perfect religion which the Creator Hormazd sent for the people of this world and which (the Prophet) Zarathushtra (Himself) brought. (That) Religion is the Religion of Zarathushtra (and) the Religion of Hormazd, which (the Creator Hormazd) gave to Holy Zarathushtra (for propagating in this world).

Hāvan Gāh (Full)  speaker
Prayer Meaning

(Note: This same Gāh should be recited during the period of Second Havan as well, i.e. from the Month Āvan, Roz Hormazd up to Vahishtoisht Gatha. For further explanation see note given to “the five gāhs to be recited separately”).

(1) Khshnaothra Ahurahe Mazdāo.

Ashem Vohū - 3.

Fravarāne mazdayasnō Zarathushtrish vīdaēvō Ahura-tkaeshō.
Havanēe ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.
Sāvanghēe vīsyāicha ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

(2) Mithrahe vouru-gaoyaotōish hazanghrō-gaoshahe,
baēvarechashmanō, aokhtō-nāmanō yazatahe,
Rāmanō khvāstrahe, khshnaothra yasnāicha
vahmāicha Khshnaothrāicha frasastayaēcha,
yathā Ahū Vairyō zaotā frā me mrūte athā ratush
ashātchit hacha frā ashava vīdhvāo mraotū.

(3) Ahurem Mazdām ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
zarathushtrem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
zarathushtrahe ashaonō fravashīm yazamaide;
Ameshe Spente ashaonām yazamaide.

4) Ashāunām vangushīsh sūrāo spentāo fravashayō
yazamaide, astvatō manakhyācha apanōtemem rathwām
yazamaide yaētushtemem yazatanām hanghanushtemem ashahe
rathavām aiwinasānstemem, jaghmūshtemam ashaonō ashahe
rathwō ratufritīm yazamaide.

(5) Hāvanīm ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Haurvatātem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Ameretātem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
āhūirīm frashnem ashavanem ashahe ratūm yazamaide,
Āhūirīm tkaēshem ashavanem ashahe ratūm yazamaide,
yasnem sūrem Haptanghāitīm ashavanem ashahe ratūm yazamaide.

(6) Sāvanghaēm vīsīmcha ashavanem ashahe ratūm yazamaide,
airyamanem ishīm ashavanem ashahe ratūm yazamaide
amavantem verethrājanem, vitbaēshanghem,
vīspa tbaēshāo taurvayantem vīspa tbaēshāo, titarentem;
yō upemō, yō madhemō, yō fratemō, zaozīzuye tarō
mānthrem pancha gāthāo.

(7) Mithremcha vouru-gaoyaoitīm yazamaide;
Rāmacha khvāstrem yazamaide; vīsyehe rathwō yasnāicha
vahmāicha vīsīmcha ashavanem ashahe ratūm yazamaide.

(8) Mithrem vouru-gaoyaoitīm hazangra-gaoshem,
baēvare-chashmanem, aokhtōnāmanem yazatem yazamaide,
Rāma khvāstrem yazamaide.

(9) Thwām ātarem Ahurahe Mazdāo puthrem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
hadha-zaothrem hadha-aiwyāonghanem, imat baresma
ashaya frastaretem, ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Apām Naptārem yazamaide; Nairīm Sanghem yazamaide;
takhmem dāmōish upamanem yazatem, yazamaide;
iristanām urvānō yazamaide yāo ashaonām fravashayō.
Ratūm berezantem yazamaide yim Ahurem Mazdām,
yō ashahe apanōtemō, yō ashahe jaghmūshtemō.
vīspa sravāo Zarathushtri yazamaide; vīspacha
hvarshta shyaothna yazamaide, varshtacha vareshyamnacha.

Yenghe hātām āat yesne paiti vanghō,
Mazdāo Ahurō vaētha ashāt hachā,
yāonghāmcha tānschā tāoschā yazamaide.
Yathā Ahū Vairyō - 2.

(10) Yasnemcha vahmemcha aojascha zavarecha
afrīnami, Mithrahe Vouru-gaoyaoitōish
hazanghrō-gaoshahe, baēvare-chashmanō,
aokhtōnāmanō yazatahe, Rāmanō khvāstrahe.

Ashem Vohū - 1.

Ahmāi raescha
Hazanghrem
Jasa me avanghe Mazda
Kerfeh Mozd


(1-2) (May there be) propitiation of (the Creator) Ahura Mazda! I profess myself (to be) a worshipper of Ahura Mazda, a follower in accordance with the Religion proclaimed by the prophet Zarathushtra, the abstainer from (the malpractices of) daevas (and) the follower of the doctrines of Ahura Mazda.
During the time of holy and pure Havan in which the work of Savanghi (i.e. business of gaining profit) and of Visya (i.e. lord of the clans) go on for the pleasure of the Creator Ahura Mazda, through the propitiation of Meher Yazata, of wide pastures, of thousand ears, and ten thousand eyes (and) of the spoken name and of Ram Khvastar, for the worship, for (their) invocation, for (their) propitiation and for (their) glorification, let the officiating priest proclaim to me (the excellences of the verses of) Yathā Ahū Vairyō. Let the Raspi (who is) righteous (and) learned announce (the excellences of these verses) “athā ratush ashāt-chit hacha”.

(3) We praise Ahura Mazda the holy Lord of Righteousness. We also praise Zarathushtra the holy Lord of Righteousness.

(4) We revere the Fravashi of the Holy Zarathushtra. We praise the holy Bountiful Immortals. We worship the good, heroic and beneficent Fravashis of the righteous. We praise the highest (lord) amongst the lords of the corporeal (world) and of the spiritual (world). We praise the most helpful of the yazatas (and) the most worthy (and) the well-timed prayer, the most helpful for the holy lord of holiness.

(5) We praise Hāvani the holy Lord of holiness; we praise Khordād the holy Lord of Holiness; we praise Amardād the holy Lord of holiness; we praise the word to Ahura Mazda, the pious, lord of holiness. We praise the Religion pertaining to Ahura Mazda, the pious, lord of holiness; we praise yasna Haptanghāiti, efficacious (and) holy, Lord of holiness.

(6) We praise Savanghi and Visya, the holy lords of holiness; we praise (the prayer called) Airyamana, the liked, (lovable) the holy Lord of holiness, (which prayer is) powerful, victorious, keeping away from hatred, (and) overcoming, removing all afflictions. Which (i.e. Prayercalled Airyamana) is the uppermost (beginning), the middle (and) the concluding (portion) on the Holy Spell of Five Gathas for invoking help, (i.e. the Prayer named Airyamana is the best amongst the Holy Spell of five Gathas).

(7) We worship Meher yazata of the wide pastures; we worship Rama Khvastar. In order to worship and praise the Lord Visya (i.e. pertaining to clan) we revere the Holy Visya, the lord of Righteousness.

(8) We worship Meher yazata of the wide pastures (who is) of a thousand ears and ten thousand eyes, (and) the Worshipful one (yazata) of the renowned name ; we worship Rama Khvastar.

(9) We worship you, O Atar, son of Ahura Mazda, Ashavan, the master of Asha. We worship this Baresman spread with Asha and provided with Zaothra and girdle, Ashavan, the master of Asha. We worship Apam Napat, Nairyosangha, and the brave Yazata Damoish Upamana. We worship the souls of the deceased, they, the Fravashis of the Ashavan. We worship the exalted master who is Ahura Mazda, who is highest in Asha, who is furthest going in Asha. We worship all the teachings of Zarathushtra. We worship all well done deeds (those already) done, and those that will be done. We worship all those Beings whom Ahura Mazda knows to be best for worship according to Asha, male and female.

(10) We worship the exalted Lord who (is) Ahura Mazda, who (i.e. Ahura Mazda) is the highest in holiness (and) who is most helpful in Righteousness.
We revere all the sacred verses of (the Prophet) Zarathushtra, and all well-performed deeds (religious ceremonies), which have been performed and shall be performed hereafter.

Rapithwan Gāh (Full)  speaker
Prayer Meaning

(1) Khshnaothra Ahurahe Mazdāo.

Ashem Vohū - 3.

Fravarāne mazdayasnō Zarathushtrish vīdaēvō Ahura-tkaeshō.
Rapithwināi ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.
Frādat-fshave zantumāicha ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

(2) Ashahe vahishtahe āthrascha Ahurahe Mazdāo,
khshnaothra yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha
frasastayaēcha, yathā Ahū Vairyō zaotā frā me mrūte,
athā ratush ashāt-chit hacha frā ashava vīdhvāo mraotū.

(3) Ahurem Mazdām ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Zarathushtrem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Zarathushtrahe ashaonō fravashīm yazamaide;
Ameshe Spente ashaonām yazamaide.

4) Ashāunām vangushīsh sūrāo spentāo fravashayō
yazamaide, astvatō manakhyācha apanōtemem rathwām
yazamaide yaētushtemem yazatanām hanghanushtemem ashahe
rathavām aiwinasānstemem, jaghmūshtemam ashaonō ashahe
rathwō ratufritīm yazamaide.

(5) Rapithwinem ashavanem ashahe ratūm yazamaide.
Ahunavaitīm Gāthām ashaonīm ashahe ratūm yazamaide
Ushtavaitīm Gāthām ashaonīm ashahe ratūm yazamaide;
Spentā-mainyūm Gāthām ashaonīm ashahe ratūm yazamaide,
Vohū-khshathrām Gāthām ashaonīm ashahe ratūm yazamaide;
Vahishtōishtīm Gāthām ashaonīm ashahe ratūm yazamaide.

(6) Frādat-fshāum zantumemcha
ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
fshushemcha mānthrem yazamaide;
arshukdhemcha0 vāchem yazamaide;
vacha arshukhudha yazamaide;
vārethraghnīsh daevō-ghnīta yazamaide;
apascha zemascha yazamaide;
urvarāoscha, mainyavacha yazata yazamaide,
yōi vanghazdāo ashavanō;
Ameshescha Spente ashaonām yazamaide.

(7) Ashāunām vanguhīsh sūrāo spentāo fravashayō yazamaide.
Bareshnūshcha ashahe yat vahishtahe,
mazishta mānthra, mazishta verezya, mazishta urvaithya,
mazishta haithyā- varezya, mazishta vindaithya
daēnayāo māzdayasnōish yazamaide.

(8) Avat vyākhnemcha hanjamanemcha yazamaide,
yat asti Ameshanām Spentanām, bareshnavō avanghe
ashnō ghimatem zantumahe rathwō yasnāicha vahmāicha,
zantumemcha ashavanem ashahe ratūm yazamaide.

(9) Ashem Vahishtem ātaremcha Ahurahe mazdao puthrem yazamaide.

(10) Thwām Ātarem Ahurahe Mazdāo puthrem
ashavanem ashahe ratūm yazamaide; hadha-zaothrem
hadha-aiwyāonghanem imat baresma ashaya frastaretem,
ashavanem ashahe ratūm yazamaide; Apām Naptārem yazamaide;
Nairīm Sanghem yazamaide; takhmem Dāmōish
upamanemyazatem yazamaide; iristanām urvānō yazamaide
yāo ashaonām hzfravashayō.

(11) Ratūm berezantem yazamaide yim Ahurem Mazdām,
yō ashahe apanōtemo, yō ashahe jaghmūshtemō; vīspa sravāo
Zarathushtri yazamaide; vispacha hvarshta shyaothna yazamaide,
varshtacha vareshyamnacha.

Yenghe hātām āat yesne paiti vanghō.
Mazdāo Ahurō vaēthā ashāt hachā,
yāonghāmcha tānschā tāoschā yazamaide.

Yathā Ahū Vairyō - 2.

(12) Yasnemcha vahmemcha aojascha zavarecha
afrīnami, Ashahe Vahishtahe āthrascha Ahurahe Mazdāo.

Ashem Vohū - 1.

* Ahmāi raescha
* Hazanghrem
* Jasa me avanghe Mazda
* Kerfeh Mozd

(1-2) At the time of pure and holy period Rapithwan, when
(the functions) of giving rest or relief to beasts, and the Lord or
chieftain of the town (goes), for the pleasure (of the Creator
Ahura Mazda), for the worship of Ardibehest, the Fire
Ahura Mazda, for (their) praise, for (their) propitiation and for
(their) glorification, may the Zaotar (i.e. the officiating priest)
proclaim before us (the excellences of the verses of)
Yathā Ahū Vairyō.

May the Raspi (i.e. the assistant Priest) (who is) holy (and)
learned in turn announce (the excellances of these verses)
athā ratush ashāt-chit hacha”.

(3) We praise Ahura Mazda the holy Lord of Righteousness.
We also praise Zarathushtra the holy Lord of Righteousness.

(4) We revere the Fravashi of the Holy Zarathushtra.
We praise the holy Bountiful Immortals. We worship the good,
heroic and beneficent Fravashis of the righteous. We praise the
highest (lord) amongst the lords of the corporeal (world) and of
the spiritual (world). We praise the most helpful of the yazatas
(and) the most worthy (and) the well-timed prayer, the most helpful
for the holy lord of holiness.

(5) We praise Rapithwan the holy, Lord of holiness,
we praise the Gatha Ahunavaiti, we praise the Gatha Ushtavaiti,
we praise the Gatha Spentā-mainyu, we praise the Gatha Vohu-khshathra,
and we praise the Gatha Vahishtoishti, the holy, Lord of holiness.

(6) We praise Fradat-fshu” and Zantuma”,
the holy Lord of Righteousness; we praise
Fshusha mānthra (the hymn of prosperity);
we praise the word truly-spoken.

We praise the words truly-spoken;
we praise the victorious (sacred verses) smiting the daevas;
we praise the waters, lands and plants;
we worship the heavenly yazatas who (are) righteous and
bestowers of better (things);
we worship the hyrighteous Bountiful Immortals.

(7) We worship the excellent, heroic and beneficent
Fravashis of the righteous (people). We worship the
chief points (the essence) of Asha Vahishta (and)
the greatest Holy Spell of the Religion of Mazda- worship,
which are the greatest in causing effect,
(which are very effective), the greatest in accomplishing
(any) work, in performing just actions (and) in acquiring (any want).

(8) For the worship of the Lord Zantuma (i.e. Lord of the town)
and for (his) veneration, we worship this meeting and
assembly (abode) of the Bountiful Immortals which is
situated on the heights of the yonder sky. We praise Zantuma
(the Lord of the town), the holy, Lord of Righteousness.

(9) We praise Ardibehesht, the Fire, the purifier (of all things)
pertaining to Ahura Mazda.

(11) We worship the exalted Lord who (is) Ahura Mazda,
who (i.e. Ahura Mazda) is the highest in holiness (and)
who is most helpful in Righteousness.
We revere all the sacred verses of (the Prophet) Zarathushtra,
and all well-performed deeds (religious ceremonies), which have
been performed and shall be performed hereafter.

(12) I praise the worship, glory, vivacity and power of
Ardibehesht the Fire of Ahura Mazda.

Uzirin Gāh (Full)  speaker
Prayer Meaning

(1) Khshnaothra Ahurahe Mazdāo.

Ashem Vohū - 3.

Fravarāne mazdayasnō Zarathushtrish vīdaēvō Ahura-tkaeshō.
Uzyeirināi ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.
frādat-vīrāi dakhyumāicha ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

(2) Berezatō Ahurahe nafedhrō apām apascha
mazdadhātayāo, khshnaothra yasnāicha vahmāicha
khshnaothrāicha frasasta- yaēcha,
Yathā Ahū Vairyō zaotā frā me mrūte, athā ratush
ashāt- chit hacha frā ashava vīdhvao mraotū.

(3) Ahurem Mazdām ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Zarathushtrem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Zarathushtrahe ashaonō fravashīm yazamaide;
Ameshe Spente ashaonām yazamaide.

4) Ashāunām vangushīsh sūrāo spentāo fravashayō
yazamaide, astvatō manakhyācha apanōtemem rathwām
yazamaide yaētushtemem yazatanām hanghanushtemem ashahe
rathavām aiwinasānstemem, jaghmūshtemam ashaonō ashahe
rathwō ratufritīm yazamaide.

(5) Uzyeirinem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Zaotārem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Hāvanānem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Ātarevakhshem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Frabaretārem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Āberetem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Āsnatārem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Rathwishkarem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Sraoshāvarezem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;

(6) Frādat-vīrem dakhymemcha
ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
strēushcha māonghemcha hvarecha raochāo yazamaide;
anaghra raochāo yazamaide;
afrasanghāmcha khvāthrem yazamaide;
yā narsh sādrā dregvatō.

(7) Haithyāva- rezem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
aparemcha tkaēshem yazamaide;
haithyāvarezem ashavanem ashaonō stīm yazamaide;
paiti asni paiti khshafne, yasō-beretābyō zaothrābyō,
dakhyumahe rathwō yasnāicha vahmāicha;
dakhumemcha ashavanem ashahe ratūm yazamaide.

(8) Berezantem ahurem khshathrīm, khshaētem,
apām napātem aurvat-aspem yazamaide;
apemcha Mazdadhātām ashaonīm yazamaide.

(9) Thwām Ātarem Ahurahe Mazdāo puthrem
ashavanem ashahe ratūm yazamaide; hadha-zaothrem
hadha-aiwyāonghanem imat baresma ashaya frastaretem,
ashavanem ashahe ratūm yazamaide; Apām Naptārem yazamaide;
Nairīm Sanghem yazamaide; takhmem Dāmōish
upamanem yazatem yazamaide; iristanām urvānō yazamaide
yāo ashaonām hzfravashayō.

(10) Ratūm berezantem yazamaide yim Ahurem Mazdām,
yō ashahe apanōtemo, yō ashahe jaghmūshtemō; vīspa sravāo
Zarathushtri yazamaide; vispacha hvarshta shyaothna yazamaide,
varshtacha vareshyamnacha.

Yenghe hātām āat yesne paiti vanghō.
Mazdāo Ahurō vaēthā ashāt hachā,
yāonghāmcha tānschā tāoschā yazamaide.

Yathā Ahū Vairyō - 2.

(11) Yasnemcha vahmemcha aojascha zavarecha afrīnami,
berezatō ahurahe nafedhrō apām apascha mazdadhātayāo.

Ashem Vohū - 1.

* Ahmāi raescha
* Hazanghrem
* Jasa me avanghe Mazda
* Kerfeh Mozd

(1-2) At the time of pure (and) holy period Uzirin
when it is time to rest men from the work, and when the
Lord or sovereign of the country (goes) to worship the
Creator Ahura Mazda, and to praise, propitiate and glorify
the (very source of) water, may the Zaotar
(i.e. the officiating priest) proclaim before me
(the excellences of the verses of) Yathā Ahū Vairyō.
May (the Raspi) (i.e. the assistant Priest) (who is) holy
(and) learned announce (the excellences of these verses)
athā ratush ashāt-chit hacha”.

(3) We praise Ahura Mazda the holy Lord of Righteousness.
We also praise Zarathushtra the holy Lord of Righteousness.

(4) We revere the Fravashi of the Holy Zarathushtra.
We praise the holy Bountiful Immortals. We worship the good,
heroic and beneficent Fravashis of the righteous. We praise the
highest (lord) amongst the lords of the corporeal (world) and of
the spiritual (world). We praise the most helpful of the yazatas
(and) the most worthy (and) the well-timed prayer, the most helpful
for the holy lord of holiness.

(5) We praise Uzirin, the holy, Lord of Righteousness;
we praise the Zaotar the holy, Lord of Righteousness;
we praise the Hāvanān the holy, Lord of Righteousness;
we praise the Ātarvakhsi the holy, Lord of Righteousness;
we praise the Frabaretar the holy, Lord of Righteousness;
we praise the Āberetar the holy, Lord of Righteousness;
we praise the Āsnātar the holy, Lord of Righteousness;
we praise the Rathwishkar the holy, Lord of Righteousness;
we praise the Sraoshāvarezathe holy, Lord of Righteousness.

(6) We praise “Fradāt-vīra” and “Dakhyuma”, the holy,
Lord of Righteousness; we praise the stars and the moon
and the sun and luminaries; we praise the boundless lights;
we praise the splendour of the doctrines which (are as it were)
the woes of the sinful person.

(7) We praise the Lord of Righteousness (who is) holy and
practising righteous or virtuous deeds; we praise the later lore.
We praise the creation of Holy (Ahura Mazda), the Lord of the
country with libations brought for the yasna; we praise day and
night the Lord of righteousness (who is the chieftain)
(pertaining) to the holy country.

(8) We praise the Navel of the Waters, the exalted Lord,
swift-footed horse (who is) imperial, and shinning,
we praise the pure water created by Ahura Mazda.

(9) We revere thee, O Holy Fire, the purifier (of all things)
pertaining to Ahura Mazda, the lord of righteousness.
We revere this Baresman (which) together with the Libation
(and) together with the Aiwyāonghana (is) spread with holiness;
we also revere the Lord of Righteousness.
We revere the Navel of waters; we revere (the Fire named)
Neryosang. We revere the powerful yazata (named) Dami Upamana;
we worship the souls of the departed who are the Fravashis
of the righteous (people).

(10) We worship the exalted Lord who (is) Ahura Mazda,
who (i.e. Ahura Mazda) is the highest in holiness (and) who
is most helpful in Righteousness.
We revere all the sacred verses of (the Prophet) Zarathushtra,
and all well-performed deeds (religious ceremonies), which have
been performed and shall be performed hereafter.

(11) I praise, worship, with veneration, vivacity and
power of the Navel of the waters the exalted Lord of the
waters created by Ahura Mazda.

Aiwisruthrem Gāh (Full)  speaker
Prayer Meaning

(1) Khshnaothra Ahurahe Mazdāo.

Ashem Vohū - 3.

Fravarāne mazdayasnō Zarathushtrish vīdaēvō Ahura-tkaeshō.
aiwisrūthremai aibigayāi ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.
frādat-vīspām-hujyāitēe
zarathushtrōtemāicha ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

(2) Ashāunām, fravashinām ghenānāmcha vīrōvānthwanām,
yāiryāoscha hushitōish, amahecha hutāshtahe huraodhahe
verethraghnahecha ahuradhātahe, vanaintyāoscha uparatāto,
khshnaothra yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha
frasastayaēcha, yathā Ahu vairyō zaotā frā mē mrūte,
athā ratush ashāt-chit hacha frā ashava vīdhvāo mraotī.

(3) Ahurem Mazdām ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Zarathushtrem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Zarathushtrahe ashaonō fravashīm yazamaide;
Ameshe Spente ashaonām yazamaide.

4) Ashāunām vangushīsh sūrāo spentāo fravashayō
yazamaide, astvatō manakhyācha apanōtemem rathwām
yazamaide yaētushtemem yazatanām hanghanushtemem ashahe
rathavām aiwinasānstemem, jaghmūshtemam ashaonō ashahe
rathwō ratufritīm yazamaide.

(5) Aiwisrūthremem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Aibigāim ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
thwām ātarem Ahurahe Mazdāo puthrem
ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
asmana hāvana ashahe ratavō yazamaide;
ayanghaēna hāvana ashahe ratavō yazamaide
hadha-zaothrem hadha-aiwyāong- hanem imat baresma,
ashaya frastaretem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
āpa urvaire yazamaide;
aourvatām urune ashavanem ashahe ratūm yazamaide

(6) Frādat-vīspam-hujyāitīm ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Zarathushtrem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
mānthrem Spentem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
gēush urvānem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Zarathushtrōtememcha ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Zarathushtrem ashavanem ashahe ratūm yazamaide

(7) Āthravanem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
rathaēshtārem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
vāstrīm fshuyantem ashavanejn ashahe ratūm yazamaide;
nmānahe nmānō-paitīm ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
vīsō vīs-paitīm ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
zantēush zantu-paitīm ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
danghēush danghu-paitīm ashavanem ashahe ratūm yazamaide.

(8) Yavānem humananghem huvachanghem hushyaothnem
hudaēnem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
yavānem ukhdhō- vachanghemu ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
khvaētva- dathem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
dangha-urvaesem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
humāim pairyathnem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
nmānahe nmānō-pathnīm ashavanem ashahe ratūm yazamaide.

(9) Nāirikāmcha ashaonīm yazamaide,
frāyō-humatām, frāyō- hūkhtām, frāyō-hvarshtām, hush-hām-sāstām,
ratukhshathrām, ashaonīm, yām Ārmaitīm Spentām, yāoscha te ghenāo,
Ahura Mazda. Naremcha ashavanem yazamaide, frāyō-humatem, frāyō- hūkhtem,
frāyō-hvarshtem, vistō-fraoreitīm, ēvistō-kayadhem, yenghe shyaothnāish
gaēthāo asha frādente, Zarathushtrō-temahe rathwō yasnāicha, vahmāicha
Zarathushtrōtememcha ashavanem ashahe ratūm yazamaide.

(10) Ashāunām vanguhīsh sūrāo spentāo fravashayō yazamaide;
ghenāoscha vīrōvānthvāo yazamaide; yāiryāmcha hushitīm yazamaide;
amemcha hutashtem huraodhem yazamaide; verethraghnemcha ahura-dhātem
(11) Thwām Ātarem Ahurahe Mazdāo puthrem
ashavanem ashahe ratūm yazamaide; hadha-zaothrem
hadha-aiwyāonghanem imat baresma ashaya frastaretem,
ashavanem ashahe ratūm yazamaide; Apām Naptārem yazamaide;
Nairīm Sanghem yazamaide; takhmem Dāmōish
upamanem yazatem yazamaide; iristanām urvānō yazamaide
yāo ashaonām hzfravashayō.

(12) Ratūm berezantem yazamaide yim Ahurem Mazdām,
yō ashahe apanōtemo, yō ashahe jaghmūshtemō; vīspa sravāo
Zarathushtri yazamaide; vispacha hvarshta shyaothna yazamaide,
varshtacha vareshyamnacha.

Yenghe hātām āat yesne paiti vanghō.
Mazdāo Ahurō vaēthā ashāt hachā,
yāonghāmcha tānschā tāoschā yazamaide.

Yathā Ahū Vairyō - 2.

(13) Yasnemcha vahmemcha aojascha zavarecha afrīnami,
ashāunām fravashinām ghenānāmcha vīrōvānthwanām,
yāiryāos-cha hushitōish, amahecha hutāshtahe huraodhahe,
verethragh-nahecha ahuradhātahe, vanaintyāoscha uparatāto.

Ashem Vohū - 1.

* Ahmāi raescha
* Hazanghrem
* Jasa me avanghe Mazda
* Kerfeh Mozd

(1-2) At the time of the holy and pure period of Aiwisruthrema,
the guardian over life, when (the act) of giving prosperity to all
the living creatures and when the power of the Pontiff rests, for
the pleasure (of the Creator Ahura Mazda), for the worship of the
Fravashis of the righteous (people), women with their troops of heroes,
timely advent of the seasons, of (the yazata named) Ama, well-made and
beautiful, Behrām yazata created by Ahura Mazda, and Vananti Uparatāt
(i.e. of the yazata presiding over the victorious ascendency), for
(their) praise, (their) propitiation and glorification, may the Zaotar
proclaim before me (the excellences of the sacred verses of)
Yathā Ahū Vairyō. May (the Rāspi) (who is) pious (and) learned
announce (the excellences of the verse) athā ratush ashāt-chit hachā.

(3) We praise Ahura Mazda the holy Lord of Righteousness.
We also praise Zarathushtra the holy Lord of Righteousness.

(4) We revere the Fravashi of the Holy Zarathushtra.
We praise the holy Bountiful Immortals. We worship the good,
heroic and beneficent Fravashis of the righteous. We praise the
highest (lord) amongst the lords of the corporeal (world) and of
the spiritual (world). We praise the most helpful of the yazatas
(and) the most worthy (and) the well-timed prayer, the most helpful
for the holy lord of holiness.

(5) We praise “Aiwisruthrema”,
the Righteous, the Lord of Righteousness.
We praise the Righteous (Aiwisruthrema) the Lord of Righteousness
(and) the guardian of Life.
We praise Thee, the Righteous Fire, the purifier (of all things)
pertaining to Ahura Mazda, the Lord of Righteousness.
We praise the stone Mortar (and) things useful in rituals or to
achieve for Righteousness;
we praise this Baresman, which is righteous spread with holiness,
together with the Libation, and Aiwyaonghan, things useful to be
righteous; we worship the waters and the trees;
we praise the perfection of the Soul, the righteous soul (and)
the Lord of Righteousness.

(6) We praise “Frādat-vīspām-hujyāiti1”, the Righteous,
the Lord of Righteousness; We praise Zarathushtra, the Righteous,
the Lord of Righteousness; we worship the Beneficent Holy Spell,
the righteous, the Lord of Righteousness; we worship the Soul
of the Universe, the righteous, Lord of Righteousness;
we worship the High-priest, the holy, the Lord of Righteousness.
We worship Zarathushtra, the Righteous, the Lord of Righteousness

(7) We praise the Priest (i.e. Dastur-Mobed), the righteous,
the Lord of Righteousness; we praise the Warrior (i.e. Royal Hero),
the righteous, the Lord of Righteousness; we praise the
bringing of prosperity to the Agriculturist, the righteous,
the Lord of Righteousness; we praise the Lord of the House,
the righteous, the Lord of Righteousness; we praise the
Lord of the Clans, the righteous, the Lord of Righteousness;
we praise the Lord of the Town, the righteous,
the Lord of Righteousness;
we praise the Lord of the Country, the righteous,
Lord of Righteousness.

(8) We praise the youth of good thoughts, good words, good deeds
and good faith, the righteous, Lord of Righteousness.
We praise the youth, praying of God, the righteous,
Lord of Righteousness.
We praise the patriotic person, the righteous,
Lord of Righteousness;
the righteous (man) coming from the land,
the Lord of Righteousness;
the missionary of good wisdom, the righteous,
Lord of Righteousness,
and we revere the Lady of the House, the righteous,
the Mistress of Righteousness.

(9) We praise the righteous woman, richest in good thoughts,
good words and good deeds, well and properly instructed, obedient
to her husband (and) truthful (and) who (i.e. the woman) (is) like
Spenta Armaiti (Bountiful Immortal) and, O Hormazd, like (other)
Feminine Powers created by you.
(We praise such women having the qualities mentioned above).
We praise the righteous man, richest in good thoughts,
richest in good words and richest in good deeds. understanding
the faith (i.e. steadfast on the Religion) (and) ignorant of sins;
through whose actions for the worship of the highest Priest and for
(his) praise, the world gets prosperous by means of Righteousness.
We praise the highest Priest, the righteous,
the Lord of Righteousness.

(10) The excellent, heroic and beneficent Fravashis of
righteous (people); women with their troops of heroes;
the timely advent of the seasons; and the well-made,
beautiful Ama (i.e. the yazata presiding over courage); and
we praise Behram yazata created by Ahura Mazda; and we praise Vananti Uparatat.

(11) We revere thee, O Holy Fire, the purifier (of all things)
pertaining to Ahura Mazda, the lord of righteousness.
We revere this Baresman (which) together with the Libation
(and) together with the Aiwyāonghana (is) spread with holiness;
we also revere the Lord of Righteousness.
We revere the Navel of waters; we revere (the Fire named)
Neryosang. We revere the powerful yazata (named) Dami Upamana;
we worship the souls of the departed who are the Fravashis
of the righteous (people).

(12) We worship the exalted Lord who (is) Ahura Mazda,
who (i.e. Ahura Mazda) is the highest in holiness (and) who
is most helpful in Righteousness.
We revere all the sacred verses of (the Prophet) Zarathushtra,
and all well-performed deeds (religious ceremonies), which have
been performed and shall be performed hereafter.

(13) I extol the worship, praise vivacity and the power of
the Fravashis of the righteous (people), and of the women with
their troops of heroes, the timely advent of the seasons, the
shapely, beautiful Ama (i.e. yazata presiding over courage),
Behram yazata, created by Ahura Mazda and Vananti Uparatāt.

Ushahen Gāh (Full)  speaker
Prayer Meaning

(1) Khshnaothra Ahurahe Mazdāo.

Ashem Vohū - 3.

Fravarāne mazdayasnō Zarathushtrish vīdaēvō Ahura-tkaeshō.
Ushahināi ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.
berejyāi nmānyāicha ashaone ashahe rathwe,
yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

(2) Sraoshahe ashyehe ashivatō verethrājanō frādat-gaēthahe,
Rashnaosh Razishtahe, Arshtātascha frādat-gaēthayāo
varedat-gaēthayāo, khshnaothra yasnāicha vahmāicha
khshnaothrāicha frasastayaēcha, Yathā Ahū Vairyō zaotā
frā me mrūte, athā ratush ashāt-chit hacha frā ashava
vīdhvāo mraotū.

(3) Ahurem Mazdām ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Zarathushtrem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
Zarathushtrahe ashaonō fravashīm yazamaide;
Ameshe Spente ashaonām yazamaide.

4) Ashāunām vangushīsh sūrāo spentāo fravashayō
yazamaide, astvatō manakhyācha apanōtemem rathwām
yazamaide yaētushtemem yazatanām hanghanushtemem ashahe
rathavām aiwinasānstemem, jaghmūshtemam ashaonō ashahe
rathwō ratufritīm yazamaide.

(5) Ushahinem ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
ushām srīrām yazamaide; ushāonghem yazamaide, khshōithnīm
raēvat-aspām, framen-narām, framen-narō-vīrām;
yā khvāthravaiti nmānavaiti; ushāonghem yazamaide,
revīm renyat-aspām, yā sanat avi haptō-karshvairīm zām;
avām ushām yazamaide.
Ahurem Mazdām ashavanem ashahe ratūm yazamaide;
vohū manō yazamaide; Ashem Vahishtem yazamaide; khshathrem
vairīm yazamaide; Spentām vanguhīm Ārmaitīm yazamaide.

(6) Berejīm ashavanem ashahe ratūm yazamaide,
bereja vanghēush ashahe, bereja daēnayāo vanghuyāo
māzdayasnōish, nmānyehe rathwō yasnāicha vahmāicha
nmānimcha ashavanem ashahe ratūm yazamaide.

(7) Sraoshem ashīm huraodhem verethrājanem frādat-gaēthem
ashavanem ashahe ratūm yazamaide; Rashnūm razistem yazamaide,
Arshtātem frādat-gaēthām varedat-gaēthām yazamaide.

(8) Thwām Ātarem Ahurahe Mazdāo puthrem
ashavanem ashahe ratūm yazamaide; hadha-zaothrem
hadha-aiwyāonghanem imat baresma ashaya frastaretem,
ashavanem ashahe ratūm yazamaide; Apām Naptārem yazamaide;
Nairīm Sanghem yazamaide; takhmem Dāmōish
upamanem yazatem yazamaide; iristanām urvānō yazamaide
yāo ashaonām hzfravashayō.

(9) Ratūm berezantem yazamaide yim Ahurem Mazdām,
yō ashahe apanōtemo, yō ashahe jaghmūshtemō; vīspa sravāo
Zarathushtri yazamaide; vispacha hvarshta shyaothna yazamaide,
varshtacha vareshyamnacha.

Yenghe hātām āat yesne paiti vanghō.
Mazdāo Ahurō vaēthā ashāt hachā,
yāonghāmcha tānschā tāoschā yazamaide.

Yathā Ahū Vairyō - 2.

(10) Yasnemcha vahmemcha aojascha zavarecha āfrīnāmi Sraoshahe
ashyehe ashivatō verethrājano frādat-gaēthahe, Rashnaosh razishtahe,
Arshtātascha frādat-gaēthayāo varedat-gaēthayāo.

Ashem Vohū - 1.

* Ahmāi raescha
* Hazanghrem
* Jasa me avanghe Mazda
* Kerfeh Mozd

(1-2) At the time of the pure and holy period Ushahen when it is
propitious to ask for one’s wishes to be fulfilled and when the
authority, the master of the house (prays the creator Ahura
Mazda), through propitiation of Sraosha (yazata), the pure, holy,
victorious, bringing prosperity to the world, the Most Just Rashna
(yazata), and Astad (yazata), the promoter and the increaser of the
world, for the worship (of them all), praise, propitiation and for
(their) glorification may the Zaotar proclaim before me
(the excellences of the sacred verses of) Yathā Ahū Vairyō.
May (the Raspi who is) holy (and) learned, announce (the
excellences of these verses) athā ratush ashāt chit hacha.

(3) We praise Ahura Mazda the holy Lord of Righteousness.
We also praise Zarathushtra the holy Lord of Righteousness.

(4) We revere the Fravashi of the Holy Zarathushtra.
We praise the holy Bountiful Immortals. We worship the good,
heroic and beneficent Fravashis of the righteous. We praise the
highest (lord) amongst the lords of the corporeal (world) and of
the spiritual (world). We praise the most helpful of the yazatas
(and) the most worthy (and) the well-timed prayer, the most
helpful for the holy lord of holiness.

(5) We praise Usahahen Gah the righteous,
the Lord of righteousness;
we praise the beautiful Dawn, the light of the Dawn, shining with
the radiant horses, agreeable or pleasing to men, heroic men which
(light)(is) giving comfort and ease and belongs to the house and family.
We praise the light of the Dawn, agile (and) of nimble-paced horses,
which is spread upon the seven regions of the earth. We praise this Dawn.
We worship Ahura Mazda, Righteous, Lord of Righteousness.
We worship (the Holy Immortal) Vohu Manah; we worship
(the Bountiful Immortal) Asha Vahishta; we worship
(the Bountiful Immortal) Sheherevar; we worship the good
Spandarmad (Bountiful Immortal).

(6) We praise Berejya the righteous, Lord of righteousness,
with the blessing of the good righteousness,(and) with the
blessing of the good Mazda-worshipping Religion, for the worship
of Nmānya Ratu (i.e. principal master of the house) and for
(his) praise. We praise “Nmānyo” (i.e. the chief Lord of the house)
the holy, Lord of holiness.

(7) We worship Sraosha (yazata) the holy, the Lord of
righteousness, (who is) of good appearance, victorious, bringing
prosperity to the world (and) righteousness. We worship the just
Rashnu (yazata).
We worship Astad (yazata), the promoter and the increaser of the world.

(8) We revere thee, O Holy Fire, the purifier (of all things)
pertaining to Ahura Mazda, the lord of righteousness.
We revere this Baresman (which) together with the Libation
(and) together with the Aiwyāonghana (is) spread with holiness;
we also revere the Lord of Righteousness.
We revere the Navel of waters; we revere (the Fire named)
Neryosang. We revere the powerful yazata (named) Dami
Upamana; we worship the souls of the departed who are the
Fravashis of the righteous (people).

(9) We worship the exalted Lord who (is) Ahura Mazda,
who (i.e. Ahura Mazda) is the highest in holiness (and) who
is most helpful in Righteousness.
We revere all the sacred verses of (the Prophet) Zarathushtra,
and all well-performed deeds (religious ceremonies), which have
been performed and shall be performed hereafter.

(10) I praise, worship, the Srosh (Yazata), glory, vivacity and
strength of the holy, righteous and victorious9 Srosh (Yazata)
bringing prosperity to the world, of the just; Rashna (yazata)
and Astad (yazata), the furtherer (promoter) and increaser of
the world.

More Prayer

More Prayers Coming Soon